Vojsava Caushaj

Nasce nel 1968 a Valona (Albania)
Laureata in Economia e Commercio a Tirana, da più di vent’anni risiede in Italia dove svolge la professione di mediatrice linguistica e culturale, per cui si è specializzata con vari corsi (INMP di Roma).
Nel 2008 il Lions Club International le conferisce il titolo “Dies Virtutis” per il suo decennale impegno nelle attività di mediazione culturale e nella difesa del valore della diversità.


Ha vinto vari concorsi pubblici nella Regione Puglia e su di lei hanno scritto diverse testate giornalistiche.
Nel 2014 avviene il suo incontro con l’arte e con Giuliano Grittini, il fotografo ufficiale di Alda Merini, per cui diventa musa e fonte di ispirazione.
Diversi gli eventi culturali e le mostre da lei organizzate, tra cui: “Uguali nella Diversità”, “Taranto con gli occhi di una straniera” (2018); i quadri che la ritraggono sono stati esposti alla Fiera di Parma (2017) e a San Severino Marche (2019).
Ha la doppia cittadinanza: albanese e italiana.

VOJSAVA CAUSHAJ lindë më 1968 në Senicë/ Vlorë
(Shqipëri)
E diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Tiranë, dhe që prej 20 vjetësh jeton në Itali ku ushtron profesionin si ndërmjetëse kujturash dhe gjuhësh, për të cilën është specializuar me anë të disa kurse formimi (INMP Romë)
Në 2008 Lions Club International i jep titullim “Dies Virtuits” për 10 vjetët e saj e impenjuar në aktivitetin e integrimit dhe në mbrojte të vlerës së kulturave të ndryshme.
Ka fituar shumë konkurse shtetërore në Rajonin Puglie të Italisë së jugut dhe për atë kanë shkruar shumë gazeta lokale dhe kombëtare.
Në vitin 2014 realizohet takimi i saj me artin dhe me Giuliano Grittini, fotografi zyrtar i Alda Merinit (poetesha kandidate premio nobel në shekullin e kaluar), për të cilin bëhet modele dhe burim frymëzimi.
Të shumtë janë eventet kulturore dhe ekspozitat e artit të organizuara nga ajo, midis të cilave;
“Të njëjtë dhe pse të Ndryshëm”(2014), “Taranto me sytë e një të huaje”(2018), pikturat që e prezantojnë kanë qenë të ekspozuara në Fierën e Parmës (2017) dhe në San Severino Marche (2019) e shumë të tjera.
Është qytetare: shqipëtare dhe italiane.